حجم روغن ترمز ۲۰۶ چه مقدار است؟

حجم روغن ترمز ۲۰۶ چه مقدار است؟ مشخصات روغن ترمز ۲۰۶ چیست؟

 

مشخصات فنی مایع ترمز پژو ۲۰۶ با حجم موتور ۱۶۰۰ استاندارد به شرح ذیل می باشد

روغن ترمز۲۰۶ تیپ۵وتیپ۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9 :

نوع روغن ترمز پژو ۲۰۶

رنگ آبیDOT4

دوره تعویض روغن ترمز پژو ۲۰۶

درمناطق مرطوب هر ۲۵۰۰۰کیلومتر و در مناطق با رطوبت کمتر هر دوسال یا هر ۵۰۰۰۰کیلومتر

حجم روغن ترمز پژو ۲۰۶

در بازدیدهای دوره ای بایستی سرریز نمود

نوع روغن ترمز پیشنهادی پژو ۲۰۶

فومن شیمی آبی (ایرانی)

الف فرانسه Elf (خارجی)